Stats

 results 1 - 1 of about 1 for Trénink dětí šel hodně dopředu, srovnává hradecký Hable. (0.081 seconds) 

Trénink dětí šel hodně dopředu, srovnává hradecký Hable

?Bylo to trochu na jin?m z?klad?, ne? jsou dne?n? akce,? ??k? fotbalista, jen? se stal v Kr?lov?hradeck?m kraji p?i pr?v? zahajovan?m m?s?ci fotbalov?ch n?bor? patronem fotbalist? do dev?ti let.

Jak to bylo s v?mi?
V Nov?m M?st?, odkud poch?z?m, byl v t? dob? prakticky jen hokej a fotbal a j? za?al oboje, a? postupn? jsem se p??kl?n?l sp? k fotbalu. M?l jsem kolem sebe dost kamar?d?, kte?? hr?li a to n?s posouvalo v??.

Jak jste tehdy, kdy? jste za??nali, tr?novali?
V posledn?ch letech je vid?t, jak se tren??i posouvaj? dop?edu. My d??v vlastn? b?hali za balonem, te? u? v?d?, jak spr?vn? tr?novat techniku, veden? m??e, to v?e se posouv? dop?edu, a? jsem z toho n?kdy p?ekvapen?. My jsme d??v p?i?li na tr?nink a m?li jsme ohromnou motivaci, ale nebylo to tak propracovan? jako dnes.

Vy jste za??nal v men??m klubu, nebylo to pr?v? z toho d?vodu na ?kodu?
Ur?it? ne. Pro m? to naopak podle m? bylo lep??, proto?e jsem mohl hr?t za star?? ro?n?ky, a to mi dost dalo. Ostatn? j? jsem se do Hradce dostal pom?rn? brzy, vyt?hl si m? tam vessel ?van?ara do star??ch ??k?.

Jako velmi mlad? jste ?el hr?t do It?lie, jak moc velk? skok to byl?
Ohromn?. V Hradci jsem v podstat? je?t? jako dorostenec byl v mu?sk? kategorii, v It?lii ale p?i?el ?pln? jin? styl profesion?ln?ho fotbalisty. Jin? byly podm?nky pro tr?nink, posilovny, regenerace. Musel jsem se toho hodn? nau?it i v osobn?m ?ivot?, a i kdy? jsem tam byl s Ondrou Mazuchem, chv?li trvalo, ne? jsme se t?m v??m prodrali. Ka?dop?dn? se t?m ?lov?k nau?? spr?vn?mu p??stupu k fotbalu a c?lev?domosti.

Jste patronem mlad?ch za??naj?c?ch fotbalist?, co vy a tren?rstv??
M?m mlad??ho br?chu, ob?as jsem s n?m chodil na tr?nink a sp? ne? dosp?l? by m? asi bavili mlad?. P?edat to, co jsem se nau?il.

Co by to hlavn? bylo?
T?eba to, ?e ?ivot pro v?t?inu z nich nebude jen fotbal, ?e se m?lokdo stane prof?kem. Tak?e fotbal ano a naplno, ale vedle toho ?kola a dal??.

Article source: http://fotbal.idnes.cz/hradecky-hable-o-vychove-fotbalovych-talentu-fnb-/fotbal.aspx?c=A150430_102350_fotbal_par#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=sport&utm_content=main

Tags:


Leave a Comment