Stats

 results 1 - 1 of about 1 for Nevydíráme, pojďme o služebním zákonu jednat všichni, vyzvala TOP 09. (0.076 seconds) 

Nevydíráme, pojďme o služebním zákonu jednat všichni, vyzvala TOP 09

Po t?m?? t?ech t?dnech letn? sch?ze sn?movny se poslanci dobrali k jej?mu posledn?mu bodu – kone?n?mu hlasov?n? o podob? novely slu?ebn?ho z?kona.

Kdy se ale skute?n? bude hlasovat, je nejasn?, proto?e ODS a TOP 09 d??ve ozn?mily, ?e pokud nedojde k dohod? o z?konu, budou blokovat hlasov?n? o z?konu klidn? a? do dal??ch parlamentn?ch voleb. Ministr pro lidsk? pr?va a legislativu Ji?? Dienstbier u? iDNES.cz ?ekl, ?e po??t? s t?m, ?e bude muset zru?it svou na p?tek napl?novanou cestu do Let? u P?sku, proto?e po??t? s t?m, ?e i v p?tek bude muset b?t kv?li slu?ebn?mu z?kona ve sn?movn?.

Jeliko? ??f poslanc? TOP 09 Miroslav Kalousek je st?le na dovolen?, nahradil ho p?i p?edstavov?n? podm?nek obou opozi?n?ch pravicov?ch stran stranick? kolega Franti?ek Laud?t. ?V???m, ?e jste p?ipraveni jednat o kompromisn?ch ?e?en?ch,? ?ekl poslanec TOP 09 jm?nem sv?ho klubu.

Mezi podm?nky pravice?pat??, aby nevzniklo gener?ln? ?editelstv? st?tn? slu?by, kter? m? b?t nejv??e nad?azeno ??edn?k?m. Zat?mco vl?da po??t? s t?m, ?e by gener?ln?ho ?editele jmenovala na 7 let a gener?ln? ?editel st?l nad st?tn?mi tajemn?ky ministerstev, pravice navrhuje, aby st?tn? tajemn?ky jmenovala a odvol?vala vl?da na n?vrh ministra.

Opozice tak? po?aduje, aby se na n?m?stky nevztahoval slu?ebn? z?kon, aby byla st?tn? spr?va otev?en? pro v?echny ??edn?ky samospr?vy a z?stupce akademick?m sf?ry, a kone?n?, aby?se ochrana podle slu?ebn?ho?z?kona vztahovala na ??edn?ky, kte?? pracuj? ve ve?ejn? spr?v? d?le ne? ?ty?i roky.

Ministr Dienstbier h?jil vl?dn? n?vrh slu?ebn?ho z?kona t?m, ?e m? p?isp?t k tomu, abychom m?li do budoucna zaji?t?nou profesion?ln? st?tn? spr?vu. ?Opozice m? mo?nost vybrat si mezi t?mto n?vrhem a podobou slu?ebn?ho z?kona, jak byla schv?lena ji? v roce 2002,? ?ekl ministr.

I p?vodn? verze z?kona po??t? s gener?ln?m ?editelstv?m. ?Pova?uji proto 10 po?adavek za vyd?ra?sk? a hloup?,? komentoval po?adavek ODS a TOP 09 na to, aby nevznikalo gener?ln? ?editelstv? st?tn? slu?by. Dienstbier upozornil, ?e zat?mco novela z?kona nepo??t? s ??dnou definitivou pro st?tn? ??edn?ky, kdy? ji opozice zablokuje, bude m?t star?? verzi z?kona s definitivou a v?sluhami. Star?? verze z?kona by byla tak? dra??? – naj?t by se muselo asi 8 miliard korun, kter? by st?t musel vz?t jinde.

Dienstbier tak? znovu zopakoval, ?e slu?ebn? z?kon od ?esk? republiky po?aduje Evropsk? unie, aby mohla zem? ?erpat pen?ze z evropsk?ch fond?. M?lo by to b?t podle ministra je?t? d??ve ne? 1. ledna, ale u? ve?chv?li,?kdy se budou na podzim podepisovat dohody o unijn?ch opera?n?ch programech.

Article source: http://zpravy.idnes.cz/top-09-vybizi-vsechny-strany-k-jednani-o-sluzebnim-zakonu-pel-/domaci.aspx?c=A140730_131034_domaci_kop#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main

Tags:


Leave a Comment