Stats

 results 1 - 1 of about 1 for Příběh „slibu“ o nešíření NATO: Od velké hry o Německo uběhlo 25 let. (0.219 seconds) 

Příběh „slibu“ o nešíření NATO: Od velké hry o Německo uběhlo 25 let

Z rusk? strany je to v posledn?ch letech?dob?e zn?m? refr?n, zn?j?c? t?m hlasit?ji, ??m v?t?? je nap?t? mezi Z?padem a Moskvou. Zn? n?jak takto: Sl?bili jste, ?e se NATO neroz????. Lhali jste, oklamali jste n?s. Zazn?l nap??klad z ?st Vladimira Putina (viz zde) v roce 2007, rok p?ed rusk?m vp?dem do Gruzie, zem? uva?uj?c? o vstupu do Aliance. P??padn?po anexi Krymu (viz zde).

Historik Mark Kramer to tvrzen? v roce 2009 ozna?il za m?tus (viz zde). Neexistuje toti? ??dn? p?semn? z?vazek (co? zd?raz?uje i NATO,?viz zde) a Rusko samo skute?n? ??dnou dokazuj?c? p?semnost neuk?zalo. Jen?e…

?tvrt stolet? star? p??b?h?v pozad? sporu je barvit?. Poch?z? z?doby pln? chaosu,?zvrat? a mo?nost?, s nimi? se museli vypo??dat politici, kte?? pro?ili p?edchoz?ch ?ty?icet let v bipol?rn?m sv?t?.

Kdy? padla Berl?nsk? ze? a skon?ila studen? v?lka, m?li kl??ov? z?padn? politici – americk? prezident George H. W. Bush, spolkov? kancl?? Helmut Kohl a minist?i zahrani?? USA, Brit?nie a z?padn?ho N?mecka James Baker, Douglas Hurd a Hans-Dietrich Genscher jasno v tom, ?e statick? rozd?len? Evropy je u konce, vyl??il koncem lo?sk?ho roku?magaz?n Foreign Affairs.

Kl??ov?m hybatelem d?n? byl Genscher. ?e?i ho znali ze sn?mk?, na nich? s?Ji??m Dienstbierem symbolicky p?est?ihl hrani?n? dr?ty ?elezn? opony, pro n?meck?ho ministra ale existovala jedna je?t? d?le?it?j?? hranice, kterou cht?l zru?it: ta mezi ob?ma n?meck?mi st?ty. Rozd?len? N?mecka bylo produktem studen? v?lky a spolu s n? m?lo skon?it.

Genscher se podle dokument? n?meck? diplomacie 6. ?nora obr?til na Hurda – ostatn? Britov? a Francouzi nebyli z p?edstavy sjednocen? n?kdej??ho nep??tele v?bec nad?en? a bylo t?eba jednat i s nimi.

N?meck? ministr navrhoval uklidnit?tehdej??ho sov?tsk?ho prezidenta Michaila Gorba?ov prohl?en?m NATO, ?e nezam??l? roz???en? ani do NDR, ani do dal??ch evropsk?ch zem?.?Navazoval tak na sv?j t?den star? projev z Bavorska (viz r?me?ek). Hurd souhlasil, ?e by o takov?m prohl?en? m?lo NATO jednat, ale ?as b?el rychleji.

Dva dopisy pro Helmuta Kohla

Dev?t?ho, o t?i dny pozd?ji, jednal v Moskv? s Gorba?ovem americk? ministr Baker. Sondoval mo?nosti sov?tsk?ho souhlasu se sjednocen?m obou n?meck?ch st?t? bez z?vazk? ze strany?Z?padu.

V p?semn?ch pozn?mk?ch, kter? se ze sch?zky dochovaly, si Baker ud?lal zna?ku u pozn?mky ?kone?n? v?sledek: sjednocen? N?mecko zakotven? v?politicky prom?n?n?m NATO, jeho? p?sobnost se nebude posouvat na v?chod?. Po n?v?t?v? Kremlu zanechal na z?padon?meck?m velvyslanectv? situa?n? zpr?vu, proto?e o basement pozd?ji m?li p?ilet?t jednat Kohl a Genscher.

Baker ve zpr?v? vyl??il, ?e se Gorba?ova zeptal takto:?Vid?l byste rad?ji N?mecko, kter? se sjednot?, nebude v NATO a z?stane mimo jakoukoliv kontrolu, nebo N?mecko, kter? se sjednot?, bude p?ipoutan? k?NATO a bude zaru?eno, ?e se p?sobnost Aliance?neposune ani o coul na v?chod? (Tedy ani do v?chodn?ho N?mecka, pozn. red.) Z?ejm? z?m?rn? formuloval mo?nosti tak, aby prvn? sov?tsk?mu v?dci p?i?la hor??. Gorba?ov podle Bakera odv?til, ?e??jak?koliv roz???en? NATO by jist? bylo nep?ijateln?.

Jen?e prezidentsk? bezpe?nostn? rada ve Washingtonu, kterou Baker o sv?m jedn?n? logicky tak? informoval, se podivila: ??st N?mecka v NATO a ??st ne? To t?ko. Rada proto poslala Kohlovi jm?nem prezidenta Bushe zpr?vu – kancl?? ji obdr?el je?t? p?ed odletem do Moskvy – ?e USA navrhuj? ??ast cel?ho sjednocen?ho N?mecka v NATO, ov?em ?zem? b?val? NDR bude m?t zvl?tn? vojensk? standing a budou pro n?j platit ur?it? omezen?.

V?echen 10 zmatek se podle Foreign Affairs odehr?val v ??du hodin mezi p?tkem dev?t?ho a sobotou des?t?ho ?nora 1990.

V?sledkem bylo, ?e Kohl a Genscher m?li v sobotu v Moskv? v ruce dv? verze toho, co navrhuje jejich nejsiln?j?? spojenec. Rozhodli se ct?t Bakerovu ?m?k?? linii a zat?mco se nad Moskvou obrazn? i doslova smr?kalo,?N?mci?ujistili sv? prot?j?ky – Gorba?ova a ministra zahrani?? Eduarda ?evarnadzeho -??e se NATO ?neroz???? za sou?asnou hranici na v?chod?. Gorba?ov Kohlovi k?vnul na zah?jen? ekonomick? a m?nov? unie obou n?meck?ch republik a nad?en? kancl?? dle sv?ch pam?t? dlouho do noci bloumal vymrzl?m Rud?m n?m?st?m.

Do pekla s t?m! Kdo tady vyhr?l?

Jen?e USA u? po??taly?se sc?n??em prezidentsk? bezpe?nostn? rady. Tak? Baker u? ho akceptoval a?bylo t?eba sjednotit postup s N?mci. Na summitu v Camp Davidu, ?trn?ct dn? po jedn?n?ch v Moskv?, si prezident Bush nebral serv?tky: ?Do pekla s t?m!?My jsme p?ece vyhr?li, ne oni. Nem??eme nechat Sov?ty, aby obr?tili por?ku ve v?t?zstv?!? ?ekl Kohlovi.

Pragmatick? Kohl podotkl, ?e Gorba?ova p?jde obm?k?it a cesta povede p?es pen?ze. ??f B?l?ho domu souhlasil: ?Z?padn? N?mecko nem? a? tak hluboko do kapsy,? vyzval kancl??e, a? si N?mci sjednocen? zaplat?.

Sov?ti se mezit?m sna?ili zachovat tv??, se? to ?lo. Gorba?ov v kv?tnu navrhl panevropsk? bezpe?nostn? projekt, v n?m? by N?mecko bylo sou??st? jak Var?avsk? smlouvy, tak NATO. Tent?? m?s?c tak? navrhl Bakerovi vstup SSSR do NATO – stoj? za zm?nku ??ci, ?e to bylo hezk?ch p?r m?s?c? p?edt?m, ne? v?bec zanikla Var?avsk? smlouva.

Pro Ameri?any ale NATO v tehdej?? podob? z?st?valo jedin?m mo?n?m garantem bezpe?nosti euroatlantick? oblasti. Jejich velvyslanec v Moskv? Jack Matlock nav?c hl?sil, ?e Gorba?ov za??n? p?ipom?nat ?bitvami opot?ebovan?ho? mu?e a ?e SSSR jev? ?adu zn?mek krize. Roste kriminalita, s?l? separatist? a protire?imn? demonstrace, sl?bne ekonomika a moc se nejist? p?esouv? od strany ke st?tu a z centra na periferii.

Miliardy marek, ale ne z?ruky

B?hem ?ervencov?ch a z??ijov?ch jedn?n? se Kohl a Gorba?ov dohodli: Sov?ti dostanou ?ty?i roky ?asu na sta?en? sv?ch voj?k? z v?chodn?ho N?mecka, dvan?ct miliard n?meck?ch marek ?na konstrukci ubytovac?ch kapacit pro voj?ky?, dal?? t?i miliardy bez?ro?n?ho ?v?ru a z?ruku omezen? sil NATO na ?zem? b?val? NDR (jen n?me?t? voj?ci, ??dn? jadern? zbran?). ?Nedostali???dn? z?ruky o ne???en? NATO,? p?e?Foreign Affairs.

Bush?v bezpe?nostn? ??fporadce Robert Hutchings pak napsal, ?e ze??k?ly dvan?cti mo?n?ch v?sledk? jedn?n? o budoucnosti N?mecka se poda?ilo doc?lit v?sledku 1 a? 2 z pohledu v?hodnosti pro USA.

N?mecko se v ??jnu sjednotilo, ov?em sv?t se to?il d?l.?V listopadu vpadla ir?ck? vojska Sadd?ma Husajna do Kuvajtu. V roce 1992 republik?n Bush prohr?l prezidentsk? volby a z B?l?ho domu ode?la administrativa, kter? m?la podrobn? informace o jedn?n?ch se Sov?ty.

Z?padu se tedy poda?ilo sjednotit N?mecko bez u?in?n? jak?hokoliv form?ln?ho z?vazku. Kohl a Genscher nem?li mand?t sl?bit n?co jm?nem NATO a sledovali bezprost?edn? z?jem sjednocen? z?padn?ho a v?chodn?ho N?mecka. Dostupn? prameny ov?em ukazuj?, ?e zm?n?n? n?vrhy o ne???en? Aliance b?hem vyjedn?v?n? v n?jak? form? p?ece jen p?ednesli.

Jednalo se jen o N?mecku? Podle Gorba?ova ano

B?val? americk? velvyslanec v Moskv? Matlock uv?d? (viz zde), ?e ve?ker? jedn?n? roku 1990 se vedla v?hradn? o statutu N?mecka, nikoliv st?edn? a v?chodn? Evropy. Ten ostatn? byl dosud sou??st? Var?avsk? smlouvy. ?Nebylo to ale v?dy ?e?eno zcela jednozna?n?,? p?ipustil Matlock mo?nost dvoj?ho v?kladu formulace ?roz???en? na v?chod?.

Stoj? za to zm?nit, ?e v roce 2009 n?meck? Spiegel uvedl, ?e Genscher v Moskv? v?slovn? sliboval neroz???en? do dal??ch zem? Evropy. ?Americk?m politik?m nejde v??it,? l?te?il podle n?meck?ho listu Gorba?ov. Op?t se ov?em nab?z? n?mitka, ?e Genscher nem?l ??dnou pravomoc slibovat jm?nem NATO.

Matlock s?m byl proti roz???en? NATO, proto?e soudil, ?e to Alianci, rozhoduj?c? konsenzem v?ech ?len?,?v kone?n?m d?sledku?oslab?. Mysl? si to ostatn? dodnes. Je tak? p?esv?d?en, ?e kdyby Bush a Gorba?ov z?stali d?le v ?ele sv?ch zem?, NATO?by se b?hem jejich mand?tu neroz???ilo.

?Roz???en? nebylo v?sledkem ?myslu NATO zv?t?it sv? ?zem? sm?rem na v?chod, impulz p?i?el od st?edoevropsk?ch zem?. Spojen? st?ty vytvo?ily module Partnerstv? pro m?r, aby se vyhnuly roz?i?ov?n? NATO, to ale z?jemce o pln? ?lenstv? neuspokojilo,? napsal v roce 2014 b?val? velvyslanec.

Co na to v?echno Gorba?ov? Loni pro server Russia Beyond a Headlines (viz zde) uvedl, ?e v roce 1990 se ot?zka roz?i?ov?n? NATO v?bec neprojedn?vala. ?Nep?i?ly s t?m ani v?chodoevropsk? zem?, ani z?padn? l?d?i. Diskutovalo se?uji?t?n?, ?e se nebude roz?i?ovat vojensk? struktura Aliance a ?e ??dn? arm?dy NATO (vyjma n?meck?, pozn. red.) po sjednocen? nebudou rozm?st?ny na ?zem? tehdej?? NDR. V?rok ministra zahrani?? Bakera o neroz???en? NATO ani o coul byl pronesen v tomto kontextu,? odm?tl v?klad o nespln?n?m slibu.

Article source: http://zpravy.idnes.cz/25-let-od-jednani-o-sjednoceni-nemecka-a-slib-o-nerozsirovani-nato-p8d-/zahranicni.aspx?c=A150209_144432_zahranicni_jw#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main

Tags:


Leave a Comment